اضطراب سلامتی:کیفیت پاسخ جنگ یا گریز به نشانه بیماری!(۷)

اضطراب سلامتی:کیفیت پاسخ جنگ یا گریز به نشانه بیماری!(۷)

[caption id="attachment_16601" align="aligncenter" width="400"] تغییرات بدنی طبیعت هر انسانی در مواجه با موقعیت ترسناک می باشد[/caption] وقتی به تفسیر فاجعه آمیز راجع به برخی عوارض جسمی و بدنی یا راجع به اطلاعات پزشکی درگیر می شوید، به احتمال زیاد پاسخ شما به این تهدید ادراکی، احتمالاً بشکل غریزی و سرشتی پاسخ جنگ یا گریزخواهد بود. پاسخ جنگ/گریز توسط بدن به این منظور طراحی شده است که شما را درمقابل یک خطر واقعی محافظت نماید. این پاسخ به شما کمک می کند با ...

معالجه اضطراب اجتماعی:رلکسیشن یا تنفس- بخش هفتم

معالجه اضطراب اجتماعی:رلکسیشن یا تنفس- بخش هفتم

??واقعیت های مربوط به نفس نفس زدن ?هنگامی که شخصی خیلی سریع نفس می کشد،یا دچارنفس نفس زدن یا هایپرونتیال شده است، شاید این نشانه ها را شدیدترتجربه کند. نفس نفس زدن درعینحال میتواند ماهرانه باشد(در یک مقطع زمانی  خاصی تعمداً سریعترنفس بکشید) دراین حالت،میزان دی اکسید کربن کاهش می یابد و همه آن به دهن دره تبدیل می شود. بر اثر نفس نفس زدن بخاطر افکار اضطراب آور و ناگهانی،  سرتان گیج می رود، قلب تان به تپش می افتد، یا به ...