عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

درمدل سوم راجع به چگونگی فعال شدن عزت نفس ضعیف ازحالت خاموش به فعال و تا رسیدن آن به قله شدت و فروزش شدید، ادامه می یابد، بحث کردیم، گفتیم وقتی با موقعیت خطرناکی مواجه می شویم یعنی درمعرض خطر واقع می شویم، باور هسته ای منفی که راجع به خودمان ذخیره کرده بودیم، فعال شده و به دو نوع طرز تفکر منفی منجر می شود. « انتظارات سودار » «خود ارزشیابی منفی» در مدل سوم راجع به هرکدام از این الگوهای فکری ...