ناهنجاری های تغذیه (اصلاح رفتارهای تغذیه ای نادرست)

ناهنجاری های تغذیه (اصلاح رفتارهای تغذیه ای نادرست)

عنوان کتاب: ناهنجاری های تغذیه (اصلاح رفتارهای تغذیه ای نادرست) نویسنده: بهمن ابراهیمی انتشارات: موسسه الماس دانش  کتاب ناهنجاری های تغذیه ای سعی کرده  است هرآنچه که در خصوص رفع ناهنجاریهای تغذیه برای افراد دارای رفتارهای نادرست تغذیه ای مورد نیازاست را، از یافته های تحقیقات علمی و منابع معتبر که تاکنون انتشار یافته، فراهم نموده و بصورت مدلهای کاملاً فشرده ، ساده و درعین حال کاملاً کاربردی وعملیاتی تقدیم نماید. کتاب پیش رو فرصتی است برای شما تا با مشکل  تغذیه ای خود ...