مهارت سخنرانی خود را اینگونه افزایش دهید

مهارت سخنرانی خود را اینگونه افزایش دهید

[caption id="attachment_24311" align="aligncenter" width="400"] در هر نوبت ارتباط چشمی خود را چهار تا پنج ثانیه حفظ کنید و سپس به سراغ نفر بعدی بروید.[/caption] چه در حضور یک نفر و چه در حضور یک جمعیت پنجاه نفره، می‌توان بر ترس و خجالت ناشی از سخنرانی غلبه کرد. سخنرانی مهارتی است که همه می‌توانند با تمرین، آن را بیاموزند. با استفاده از ابزار ارتباطی زیر، یاد بگیرید که چطور با اعتماد به نفس صحبت کنید و اجرایی جالب توجه داشته باشید. ارتباط چشمی یک ارتباط ...