منشاء درد و ناراحتی روانی انسان چیست؟

منشاء درد و ناراحتی روانی انسان چیست؟

  #{«درد» پیامی است که از یک محرومیت عنقریب یا فوری نیاز بیولوژیکی در موجود زنده خبرمیدهد. پیام عصبی می باشد که می گوید؛ بخشی از بدن در یک سیستم زنده، برای تامین نیازبیولوژیکی اش یا کاکرد صحیح اش دچار محرومیت یا مشکل و مانع گشته است. بنابراین درد را نباید تقبیح کنیم و از آن بگریزیم. چون درست مانند این است که بخواهیم از صدای آژیر سیستم اطفاع حریق درخانه مان فرار کنیم. یا از شنیدن صدای دزدگیر اتومبیلمان گریزان باشیم ...