کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!(۱۹)

کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!(۱۹)

ادامه مبحث در باره  شناسایی و کنترل عوامل استرس زا که منجز به تحریک اپیزود اختلال دو قطبی می شوند،   ۲٫ شناسایی منابع و امکانات رفع مشکل منابع رفع مشکل  به جنبه هایی ازشما یا محیط تان اشاره میکندکه میتواند دررفع کردن مشکلات شناسایی شده به شما کمک نماید. منابع بیرونی شامل دریافت یاری ومساعدت از دیگرانی مثل خانواده، دوستان، متخصصان، وهمکاران می باشد. این منابع میتواند همچنین شامل وسایل/ خدمات پشتیبانی، دارائی مالی، دستیابی به لوازم حمل ونقل، و دیگر ابعاد ...