اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اجازه دهید همه دانسته هایمان را که تاکنون در این مدل اندوختیم، با همدیگر تلفیق و ترکیب کنیم و سپس ببینیم چگونه میتوانیم بر نگرانی خودمان فائق آئیم. به این منظور کاربرگی فراهم دیده شده که شما میتوانید همه دانسته هایتانرا در آن یاد داشت کنید. هنگامی با تحریک عوامل خارجی یا درونی دچار نگران می شوید که: نگرانی های خیلی خاص غالباً درارتباط با تحریک کننده آشکار می شوند، وگرایش به سبک پرسشهای " اگر...، چی میشه "دارند. این واقعیت که ...

مدلهای علمی معالجه اضطراب سلامتی

مدلهای علمی معالجه اضطراب سلامتی

قبل از اینکه بخواهیم سر صحبت را راجع به اضطراب سلامتی باز کنیم، بهتر است اشاره ای داشته باشیم به این که اصلاً  مفهوم سلامت بطور کلی چیست وبه چه معناست.     یقیناً در مفهوم سلامت اکثر مردم دیدگاه یکسان ندارند. این موضوع ازنظر متخصصان و مردم عادی تفاوت قابل ملاحظه دارد. اکثر مردم تصور میکنند فرد سالم یعنی کسی که فاقد بیماریست، از آسیب دیدگی جسمی، یا ناتوانی و معلولیت های مختلف رنج نمی برد. این درحالیست که، مفهوم "سلامتی" در ...

مدلهای شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی

مدلهای شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی

برنامه معالجه اضطراب اجتماعی آیا از سخنرانی کردن برای یک جمع دچار اضطراب می شوید؟ آیا از حرف زدن درکلاس درس دانشگاه یا ارائه کنفرانس دچار هراس هستید؟ آیا برای پاسخ دادن به سئوال درکلاس درس مدرسه دچار ترس و اضطراب هستید؟ آیا برای ارائه گزارش در یک جلسه رسمی دچار مشکل می شوید و اضطراب و تپش قلب اجازه انجام وظیفه به شما نمیدهد؟ آیا برای  صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا غریبه مشکل دارید؟ آیا برای  صحبت کردن در مقابل بزرگ ترها ...