اختلال تغذیه و روش های کنترل و مراقبت افراطی وزن بدن-بخش ششم

اختلال تغذیه و روش های  کنترل و مراقبت افراطی وزن بدن-بخش ششم

⚠️?اختلال تغذیه و روش های  کنترل و مراقبت افراطی وزن بدن بسیاری از افراد دارای ناهنجاریهای تغذیه ای فکر میکنند که فقط گرفتن رژیم میتواند برای کنترل وزن و شکل اندام آنها کفایت کند. آنها میخواهند تا جایی که ممکن است کمترین میزان مواد غذایی را بخورند. برخی از این افراد که  بخاطر  فشار طبیعت بدن یعنی گرسنگی شدید غذا میخورند، ممکن است برای رها گشتن از دست کالریهای خورده شده خودشان را مجبور به قی کردن بکنند یا از انواع ...