دو دلیل وجود دارد که چرا مردم دچار اختلال تغذیه ای بینج می شوند

دو دلیل وجود دارد که چرا مردم دچار اختلال تغذیه ای بینج می شوند

  دو دلیل وجود دارد که چرا مردم دچار اختلال بینج می شوند دلیل  نخست اینکه، برخی افراد بدلیل تاثیرات فیزیولوژیکی گرسنگی، بینج می شوند. دلیل دوم،برخی افراد جهت تنظیم، کنترل یا بی حس ساختن روحیات یا احساسات نامطبوع و ناگوارشان، به بینج رو می آورند. دراین مدل تاثیرات فیزیولوژیکی گرسنگی بر روی بینج را مورد بررسی و آزمایش قرار میدهیم، چیزی که شما درگام اول بدان نیاز دارید، غلبه بر همین بینج میباشد. تاثیر و نفوذ روحیات یا خلق وخو بر بینج ...