قواعد ومقرراتی که علت بوجود آمدن تعلل ورزی می شوند- بخش سوم

قواعد ومقرراتی که علت بوجود آمدن تعلل ورزی می شوند- بخش سوم

?مدل دوم شناخت و معالجه تعلل ورزی   علل تعلل ورزی تاکنون ضمن پرداختن به تعریف تعلل ورزی و اهمال کاری، انواع کارهایی که اکثر مردم در آنها تعلل ورزی و اهمال کاری می کنند، چه مواقعی  این اقدام صورت میگیرد، چه کارهایی را جایگزین وظیفه و کار اصلی می کنند و بالاخره در توجیه تعلل ورزی و اهمال کاری خودشان چه جور عذر و بهانه هایی را می آورند، بیان داشتیم. اغلب مردم اعتراف میکنند که از تعلل ورزی و اهمال کاری خودشان ...