چهار ذکر برای رهایی از رنج ها و گشایش زندگی

چهار ذکر برای رهایی از رنج ها و گشایش زندگی

و من اختیار کارها و اقدامات خود را کاملا به دست خداوند سپردم تا او به اراده خودش آنها را درهرامری که خواست به کار اندازد.چرا که فقط او نسبت به ماهیت وحقیقت امور بندگانش واقف و آگاه است چهار ذکر یا قانون مستحکم قابل اتکا برای انسان مومنی که خداوند برای او بس است. گرچه هدف از آوردن این اذکار اربعه فقط لقلقه زبان نیست، ولی برای مدتی لازم است که آنها را تکرار کنیم تا ملکه ذهن مان باشد ...