چه چیزی جلوی تعلل ورزی مردم را می گیرد؟(۸)

چه چیزی جلوی تعلل ورزی مردم را می گیرد؟(۸)

با انداختن نگاهی برچرخه تعلل ورزی، ممکن است تعجب کنید که چه چیزی جلوی چرخه تعلل ورزی  مردم را میگیرد؟ منظور من این است که آیا همه مردم در مواجه با وظیفه آنرا  ناراحت کننده می بینندوترجیح میدهند ازآن فرارکنند؟ یا چه چیزی باعث می شود که من در مواقعی خاص دچارتعلل ورزی بشوم، ولی دیگران خیر؟ برخی کارهای اصولی که میتواند جلوی تعلل ورزی را بگیرد، عبارتند از:   آنها هیچکدام از قوانین و پیش فرض های مورد بحث در رابطه باتعلل ورزی ندارند.درعوض ...

قوانین و افکاری که عزت نفس ضعیف را حفظ میکنند!(۶)

قوانین و افکاری که عزت نفس ضعیف را حفظ میکنند!(۶)

در ادامه مباحث مدل دوم مربوط به عزت نفس ضعیف محافظت کردن ازخودمان بوسیله  قوانین و پیش فرض ها هنگامی که ما این توضیحات منفی راجع به خودمانرا، قویاً باور کنیم، شگفت انگیز نیست که راجع به خودمان احساس خیلی بدی داشته باشیم و عواطف منفی نیرومندی را تجربه کنیم. درحالیکه ما موقعیت های منفی را تجربه میکنیم و به این نتیجه گیریهای منفی راجع به خودمان می رسیم، غریزه بقاء انسانی مانیز دست به کار می شود و برای اطمینان از بقاء ...