شبکه عنکبوتی سلامتی و کنترل وزن

شبکه عنکبوتی سلامتی و کنترل وزن

مدیریت سلامتی و وزن بستگی دارد به حفظ تعادل و توازن در فاکتورهای بسیاری که ارتباط تنگاتنگ با همدیگر دارند. کسی که وزن سالم را تجربه میکند درواقع بین کالریهای ورودی(غذا) و کالریهای خروجی(ورزش) تعادل و توازن برقرار کرده است. به همین دلیل برای کسانی که اضافه وزن دارند توصیه می شود، غذای کمتری بخورند و و ورزش و تحرک بیشتری داشته باشند.  برخی از این عوامل یا فاکتورها را شما میتوانید کنترل و مدیریت کنید و برخی خارج از کنترل ...