اعتیاد زنان به مواد مخدر و بسترهای آن

اعتیاد زنان به مواد مخدر و بسترهای آن

[caption id="attachment_4284" align="aligncenter" width="400"] یکی از دلایل اعتیاد در زنان رشد نیافتن مهارت های لازم برای توفیق در زندگی است[/caption] کم شدن سن جرم و بزهکاری در واقع نشان دهنده افزایش خشونت اجتماعی در جامعه است. جوانان و یا نوجوانانی که به جرم یا بزه کشیده می شوند در واقع قربانیان نوعی خشونت هستند. منظور از خشونت کلیه عوامل بازدارنده ای است که اجازه نمی دهد تا انسان ها شخصیتشان را تا سرحد امکان، رشد دهند و شکوفا سازند. عواملی از ...