کاهش وزن شدید با الگوی سندروم گرسنگی زدگی!(اختلال تغذیه ای-۷)

کاهش وزن شدید با الگوی سندروم گرسنگی زدگی!(اختلال تغذیه ای-۷)

  برخی رژیم گیرنده ها با وجود اینکه در اثر اجرای دستورات رژیم های سخت گیرانه، فشار روانی و بدنی سختی را برخود تحمیل میکنند، برای مدتی میتوانند الین الگوهای تغذیه سفت و سخت را به عادت تبدیل کنند.   حتی از شیوه های کنترل وزن مثل قی اجباری و مسهل ها نیز استفاده کنند.   البته این کار منجربه کاهش وزن قابل ملاحظه و لاغری شدید شخص می شود. چنین سماجتی در ابتدا خیلی مثبت بنظر می رسد، وبه شخص حس اعتماد وزن و ...