عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

[caption id="attachment_11520" align="aligncenter" width="400"] «من بایدبتوانم کارم را بطور صد درصد انجام بدهم، بدون اشتباه و بدون هرگونه کمک و آویزون شدن به دیگران»[/caption]   ادامه مبحث مربوط به عزت نفس از مدل سوم موقعیت در معرض خطر یا خطر قریب الوقوع هنگامی که باورهسته ای منفی شما در موقعیتی «در معرض خطر» قرار میگیرد، بطور خودکار فعال می شود. احتمالا ًاین فکر به ذهن تان خطورمیکند که «اوضاع وخیمه همه چیزخراب خواهدشد»، یا اینکه خودتانرا بشدت مورد سرزنش وانتقاد قرارمیدهید. این دونوع تفکررا  توقعات ...

معالجه عزت نفس ضعیف-بخش دوم

معالجه عزت نفس ضعیف-بخش دوم

[caption id="attachment_11504" align="aligncenter" width="347"] فرد دارای عزت نفس ضعیف احتمالاً راجع به خودش چیزهای منفی زیادی میگوید[/caption] ادامه مباحث مدل اول: شناخت عزت نفس ضعیف   تاثیرات عزت نفس ضعیف عزت نفس ضعیف  میتواند بر ابعاد مختلف شخص اثربگذارد؛ فرد دارای عزت نفس ضعیف احتمالاً راجع به خودش چیزهای منفی زیادی میگوید. این طرز مخاطب قرار دادن میتواند شامل انتقاد ازخود، اعمال وکردار، و توانمندیهای خویش باشد، و یا هرتمسخرو ریشخند راجع به خود به هرطریق منفی ممکن. هنگامی که درکارشان گره پیدا شده ...