غذاهای مجاز درهنگام تماشای تلویزیون

غذاهای مجاز درهنگام تماشای تلویزیون

?اساسا یکی از بزرگترین اشتباه مردم شرطی شدن به خوردن است. ?یعنی بین موقعیت ها و کارهای خاص با غذا خوردن پیوند روانی بوجود می آورند. ?درحالیکه ازنظر عرف و فرهنگ برخی از این عادت ها صحیح به نظر می رسد ولی ازنظر تغذیه سالم، اقدام درستی محسوب نمی شود. ?انسان فقط باید به هنگام گرسنگی جسمی غذا بخورد، ولی بعلت عادت ها و شرطی شدگی های فرهنگی و اجتماعی، بسیاری از اوقات ما بدون دلیل مشغول غذا خوردن می شویم. ?یکی از این ...

شناخت و معالجه اختلال تغذیه ای-بخش نخست

شناخت و معالجه اختلال تغذیه ای-بخش نخست

شناخت و معالجه اختلال تغذیه ای-بخش نخست   مدل اول: مروری بر اختلال تغذیه ای   اختلال تغذیه ای با دو پدیده کلیدی مشخص می شود: الف) عادتهای ناهنجار غذایی ب) رفتارهای ناهنجار مربوط به  کنترل وزن  و شکل اندام عادتهای ناهنجار غذایی میتواند شامل اعمال محدودیت یا مضیقه در خوردن مواد غذایی، اجرای قوانین و مقررات  وبرنامه های رژیم غذایی سخت گیرانه، تغذیه بینج، وومیت یا قی عمدی، یا سوء مصرف قرص های مسهل ها(اسهال آور) یا مدرها(ادار آور) که مجموعه ای از این عادت ها ...