نمیدانم از کجا و چطوری شروع کنم ؟

نمیدانم از کجا و چطوری شروع کنم ؟

پاسخ ساده این سئوال: ازهم اکنون، وازهمین جا که هستید! ازهمانجائی شروع کنید که قرار دارید و از طریق سرمایه گذاری(فکری، عملی، احساسی، وقت،مالی،و...) درروی خودتان و فقط خودتان. پس توجه کنید و از خودتان سئوال کنید که «هم اکنون کجا هستم...وقراره به کجا برسم؟»دقت کنید که منظور از کجا، مکان نیست، بلکه وضعیت و حالات روحی و الگوهای تغذیه ای و سبک زندگی تان می باشد. مثلا: «میخواهم از امروز به بعد، نیش زبان زدن و برچسب های ناروا و زشت و رنج آور ...