دفتر یادداشت برداری یا سفرنامه شبیه «نقشه گنج» است

دفتر یادداشت برداری یا سفرنامه شبیه «نقشه گنج» است

اشاره کردیم که رویداد نگاری  نوعی شیوه کمک به خودمان می باشد تا بر زندگی مان کنترل داشته باشیم. درمورد خودم کلید تغییر عادت های مضر همین بود که به ارزش فوق العاده و بی نهایت نوشتن و یادداشت برداری یا سفرنامه پی بردم.   بانوشتن هریک از آموخته هایم درباره نحوه تاثیر مردم، مکان ها و چیز ها روی عادت های غذایی من، به نقش آنها ازنظر سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی نیز پی بردم.   دفتر یادداشت برداری یا سفرنامه شبیه «نقشه ...

یادداشت برداری یا سفرنامه نویسی از تغذیه-بخش نخست

یادداشت برداری یا سفرنامه نویسی از تغذیه-بخش نخست

  با نوشتن سفرنامه،روی جریان غذا خوردن  و سبک زندگی تان نظاره می کنید. شما نمی توانید چیزی را که شاهدش نیستید، تغییربدهید. نوشتن و نگهداشتن جرئیات سبک غذا خوردن و سبک زندگی کردن در دفتر یاد داشت، شبیه نگاه کردن به آئینه است. همانطور که در هر روز صبح هنگام خروج از منزل در آئینه خودرا نگاه میکنیم و عیوب واقعی یا ادراکی خویش را می پوشانیم، با نوشتن و نگهداشتن سبک تغذیه و زندگی نیز همین کار را میکنیم. با یادداشت ...