بپرهیزید ازحبوبات غنی شده و غذاهای کم فیبر!

بپرهیزید ازحبوبات غنی شده و غذاهای کم فیبر!

استفاده از بیش از حد از غذاهای کم فیبرف بدون شک منجر به افزایش وزن خواهد شد. غذاهای بدون فیبر مانند چربی ها، قندهای مصنوعی  و آرد سفید که نیاز به جویدن کمی دارند وجزو غذاهایی هستند که باقی مانده ندارند یا میزان باقی مانده آنها کم است، در اغلب موارد، بیشتر ازغذاهای پرفیبر، کالری دارند. غذاهای کم فیبر به سرعت داخل روده ها می شوند و به همان سرعت قند آنها جذب خون می شود که همین امر موجب افزایش انسولین شده، ...