بهترین رژیم غذایی برای سلامتی در سال ۲۰۱۸

بهترین رژیم غذایی برای سلامتی در سال ۲۰۱۸

مقدمه زیبا خو : اکثر رژیم گیرندگان هدفشان از دستورات رژیمی مخصوصاً در دوران جوانی و میانسالی کاهش وزن و حفظ کردن آن است که  اما بیشتر دستورات رژیمی،بجز تعداد معدودی قادر نیستند شما را به  آرزو و خواسته یتان برسانند،و یا اگر به هدف تان رسیدید، بتوانید آنرا حفظ کنید و از بازگشتش جلوگیری نمائید. علت اینکه چرا رژیم ها نمیتوانند  بطور کامل موفقیت بوجود بیاورند، به خاطر تمرکز مطلق آنها بر روی «مواد غذایی» و تاثیرات آنهاست.در واقع انسان را ...