بعد ازیک فقدان،باورهای خود را از نو بیان کن!(۸)

بعد ازیک فقدان،باورهای خود را از نو بیان کن!(۸)

گام بیست وسوم: باورهایت را ازنو بیان کن      🌸هرباوری راکه درگذشته مفید می دیدی یا به آن ایمان داشتی، ازنوبیان کن. 🌸این باورها اعم ازباورهای مذهبی،معنوی،روانشناختی،فلسفی یا علمی هستند و یقینا بیان کردن آن در این مرحله از زندگی تان، میتواند برای شما ازجذابیت و ارزشمندی مضاعفی برخوردارباشد. 🌸ازهرنوع معرفت ودانشی که آرامش بخش وراحتی بخش، اشتیاق آور یا تعالیبخش هستند، استفاده کنید. 🌸باورهایت را از نوکشف کن، برآنها تکیه بزن، ترقی بده، وازآنها لذت ببر.     یادت باشه فقدان هرچقدر عمیق تر باشد، پیام عمیقتری ...