دوست معتاد خود را چطوری می توانید کمک کنید

دوست معتاد خود را چطوری می توانید کمک کنید

[caption id="attachment_5012" align="aligncenter" width="400"] همین که کسی بسرعت احساس خستگی و ضعف میکند می تواند دلیل بر اعتیاد باشد.[/caption]   افراد معتاد را همیشه نمی توان بسادگی تشخیص داد. یک معتاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر همیشه شبیه یک ولگرد خیابانی که در کنار معابر و جوی آب می خوابد، نیست. یک قمار باز همه وقت خود را در کازینو و در کنار ماشین بخت آزمایی صرف نمی کند. اعتیاد میتواند خود را به اشکال گوناگون آشکار نماید. نشانه های اعتیاد اگر دوست ...