دفتر یادداشت برداری یا سفرنامه شبیه «نقشه گنج» است

دفتر یادداشت برداری یا سفرنامه شبیه «نقشه گنج» است

اشاره کردیم که رویداد نگاری  نوعی شیوه کمک به خودمان می باشد تا بر زندگی مان کنترل داشته باشیم. درمورد خودم کلید تغییر عادت های مضر همین بود که به ارزش فوق العاده و بی نهایت نوشتن و یادداشت برداری یا سفرنامه پی بردم.   بانوشتن هریک از آموخته هایم درباره نحوه تاثیر مردم، مکان ها و چیز ها روی عادت های غذایی من، به نقش آنها ازنظر سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی نیز پی بردم.   دفتر یادداشت برداری یا سفرنامه شبیه «نقشه ...