چگونه حس کنجکاوی و همکاری را درکودکمان پرورش بدهیم؟(۵)

چگونه حس کنجکاوی و همکاری را درکودکمان پرورش بدهیم؟(۵)

به کودک خود اجازه دهید، خودش به تنهایی ازعهده انجام کارهایش برآید. متاسفانه روحیه دخالت کردن والدین درکارهای فرزندشان بسیاری از اوقات شانس آنها را برای مبارزه با مشکلات و فائق آمدن برآنها کاهش داده وکودک را آسیب پذیر می سازد. شما باید بتوانید براین حس دخالت مادرانه یا پدرانه خود غلبه کنید و اجازه دهید فرزندتان کارش را بتنهایی انجام دهد. فرزند شما نیاز دارد بطور نزدیک با کارخودش تماس داشته و نتیجه آنرا به چشم ببیند. انجام کارهایی مانند پوشیدن لباس بتنهایی، ...