عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

درمدل سوم راجع به چگونگی فعال شدن عزت نفس ضعیف ازحالت خاموش به فعال و تا رسیدن آن به قله شدت و فروزش شدید، ادامه می یابد، بحث کردیم، گفتیم وقتی با موقعیت خطرناکی مواجه می شویم یعنی درمعرض خطر واقع می شویم، باور هسته ای منفی که راجع به خودمان ذخیره کرده بودیم، فعال شده و به دو نوع طرز تفکر منفی منجر می شود. « انتظارات سودار » «خود ارزشیابی منفی» در مدل سوم راجع به هرکدام از این الگوهای فکری ...

موانع و محدودیت های خود را کناربزن-بخش چهارم

موانع و محدودیت های خود را کناربزن-بخش چهارم

????تقویت و پرورش «خود باوری» و «دگر باوری»: اگرشما به توانایی خودتان درانجام کاری شک کنید، نمیتوانید آنرا به اتمام برسانید و خود را به همان کاری که قبلاً انجام داده اید، قانع  میکنید وتسلیم دست سرنوشت می شوید. ?اگو(ego)یا من ذهنی نه فقط شما را نسبت به خودتان مردد و نامطمئن می سازد، بلکه نسبت به بقیه مردم و صداقت آنها نیزمشکوک وبدبین میکند.هویتی که ازاگوگرفته می شود،به ستیزه و ایجاد قطب و مخالفت با دیگران استوار است. بنابراین اکثرمردم دنبال ...