عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

[caption id="attachment_27477" align="aligncenter" width="348"] خود ارزیابی منفی عموماً درهنگام مواجه انسان با « موقعیت درمعرض خطر» ظاهر می شود[/caption] درمدل ۳، راجع به اینکه چگونه عزت نفس ضعیف وخاموش فعال میشود و خود را تا حد شدید حفظ میکند، بحث کردیم. هنگامی که با یک موقعیت خطر ساز مواجه می شویم، باور هسته ای منفی ما راجع به خودمان بطور خودکار فعال میگردد و به دونوع تفکر منفی منجر می شود: انتظارات سودار  و   خود ارزیابی منفی درمدل پیشین، ما راجع به نحوه ...