ریشه همه مسایل انسان در ذهن اگوئیک egoic یا « ذهن خودمحور» می باشد

ریشه همه مسایل انسان در ذهن اگوئیک egoic یا « ذهن خودمحور» می باشد

ذهن اگوئیک egoic یا « ذهن خودمحور» تقریبا همه مردم آنقدر با صدای درون سرشان (جریان مستمر و بی انقطاع یا تکراری افکاراجباری و شرطی شده و غیر اختیاری و عواطف همراه آن)کاملا هم هویت یا یکی شده اند که می توان گفت،‌ در اشغال و تصرف کامل ذهن شان قرار دارند. هرچقدر مدت زمان طولانی تری از این جریان بی اطلاع باشید، خودتان را به یک فکرکننده یا به تعبیر بهتر یک خیال اندیش یا کسی که فقط در جهان ...