فقدان و مراسم یاد بود!(21)

فقدان و مراسم یاد بود!(21)

[caption id="attachment_27807" align="aligncenter" width="400"] مراسم گراميداشت درمرتبه سوم كمتر آسيب مي رساند؛ ودرچهارمي خيلي كمتر.[/caption] گام هشتاد وشش: مراسم ياد بود • ممكن است موقع برگزاري مراسم ياد بود، روزهاي تولد يا سايرخاطرات حائز اهميت، يك بارديگر بطور كوتاه و مختصر فقدان را تجربه كنيد. • بهبودي از آلام ورنجهاي چنين مراسم و آئين هاي خاطره آورسريعترخواهد بود، چرا كه شما براي اولين بار درمواجه با فقدان آموخته ايد زنده بمانيد، بهبود پيدا كنيد و رشد نماييد. ياد آوري آن نيز براي مرتبه ...