درمان باور منفی راجع به نگرانی که:«نگرانی خطرناک است»(۷)

درمان باور منفی راجع به نگرانی که:«نگرانی خطرناک است»(۷)

این سئوال را ازخودتان بپرسید: اگر شما احساس میکردید نگرانی تان نمیتواند به شما صدمه ای بزند یا خطرناک نیست، نگرانی  چه میزان موجب دلواپسی یا مایه زحمت تان می شد؟   ساده تر بگویم: تصادفاً اگر برخلاف طرزتفکر فعلی تان که نگرانی را زیان آورتلقی میکنید،  اگر فکر میکردید نگرانی بی ضرر است، آیا همین میزان احساس بد وناراحت کننده را داشتید؟ دراین مدل ما تغییرباورهایی از این نوع را جستجو میکنیم: ?"نگرانی  دیوانه ام میکنه" ?"اگرهمینطور به  نگرانی ادامه دهم، دچار اختلال روان و ...