غذاهای مجاز درهنگام تماشای تلویزیون

غذاهای مجاز درهنگام تماشای تلویزیون

🍧اساسا یکی از بزرگترین اشتباه مردم شرطی شدن به خوردن است. 🍬یعنی بین موقعیت ها و کارهای خاص با غذا خوردن پیوند روانی بوجود می آورند. 🍷درحالیکه ازنظر عرف و فرهنگ برخی از این عادت ها صحیح به نظر می رسد ولی ازنظر تغذیه سالم، اقدام درستی محسوب نمی شود. 🍟انسان فقط باید به هنگام گرسنگی جسمی غذا بخورد، ولی بعلت عادت ها و شرطی شدگی های فرهنگی و اجتماعی، بسیاری از اوقات ما بدون دلیل مشغول غذا خوردن می شویم. 🍺یکی از این ...