شش مرحله زندگی زناشویی!(13)

شش مرحله زندگی زناشویی!(13)

در این میدان زندگی انسان با نياز نيرومند به عشق و توليد مثل بدنيا مي آيد، در حالیکه بطور غریزی ‌بخاطرازدست دادن آزادي وهويت شخصي خودش در صورت امتزاج و یکی شدن با دیگری هراس دارد.اتفاقی که در پیوند نوزاد تازه متولد شده با مادر واقع می شود. این پیشینه روانشناختی، بطور طبيعي در طول 50-60 سال زندگي زناشويي مشترک، سبب می شود زوجین ازمراحل وصحنه هاي گوناگوني عبور کنند. اين تهديد بالقوه ناشي از «غرق کنندگی عشق» سبب هراس و خوف ...