مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش سوم

مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش سوم

☂ ?گام نخست: شما زنده می مانید ? شما بهترخواهی شد. ? به این شک نکن. ?معالجه یک جریان است که  ازابتدا، وسط و انتها برخورداراست. ? به یاد داشته باش که برای هر شروع یک پایانی وجود دارد. وآن خیلی دورنیست. شما معالجه خواهی شد. ? طبیعت و زندگی طرفدار شماست و البته  یک متحد نیرومند،وفادار. ?گاهی بخودت بگو، " من زنده ام، وزنده خواهم ماند." ?شما زنده هستی. ?شما زنده خواهی ماند. ??? گام دوم:اگر به کمک  نیازی داری، فوراً  آنرا درخواست کن •  اگر فکر میکنی که به کمک ...