عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

[caption id="attachment_27477" align="aligncenter" width="348"] خود ارزیابی منفی عموماً درهنگام مواجه انسان با « موقعیت درمعرض خطر» ظاهر می شود[/caption] درمدل ۳، راجع به اینکه چگونه عزت نفس ضعیف وخاموش فعال میشود و خود را تا حد شدید حفظ میکند، بحث کردیم. هنگامی که با یک موقعیت خطر ساز مواجه می شویم، باور هسته ای منفی ما راجع به خودمان بطور خودکار فعال میگردد و به دونوع تفکر منفی منجر می شود: انتظارات سودار  و   خود ارزیابی منفی درمدل پیشین، ما راجع به نحوه ...

عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

[caption id="attachment_11520" align="aligncenter" width="400"] «من بایدبتوانم کارم را بطور صد درصد انجام بدهم، بدون اشتباه و بدون هرگونه کمک و آویزون شدن به دیگران»[/caption]   ادامه مبحث مربوط به عزت نفس از مدل سوم موقعیت در معرض خطر یا خطر قریب الوقوع هنگامی که باورهسته ای منفی شما در موقعیتی «در معرض خطر» قرار میگیرد، بطور خودکار فعال می شود. احتمالا ًاین فکر به ذهن تان خطورمیکند که «اوضاع وخیمه همه چیزخراب خواهدشد»، یا اینکه خودتانرا بشدت مورد سرزنش وانتقاد قرارمیدهید. این دونوع تفکررا  توقعات ...