اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اجازه دهید همه دانسته هایمان را که تاکنون در این مدل اندوختیم، با همدیگر تلفیق و ترکیب کنیم و سپس ببینیم چگونه میتوانیم بر نگرانی خودمان فائق آئیم. به این منظور کاربرگی فراهم دیده شده که شما میتوانید همه دانسته هایتانرا در آن یاد داشت کنید. هنگامی با تحریک عوامل خارجی یا درونی دچار نگران می شوید که: نگرانی های خیلی خاص غالباً درارتباط با تحریک کننده آشکار می شوند، وگرایش به سبک پرسشهای " اگر...، چی میشه "دارند. این واقعیت که ...

آیا نگرانی غیر قابل کنترل می باشد؟(۶)

آیا نگرانی غیر قابل کنترل می باشد؟(۶)

یکی از باورهای منفی در باره نگرانی که بیشتر افراد دچار اضطراب و نگرانی از آن برخوردار هستند این است که: «نگرانی غیر قابل کنترل می باشد»   و شما هم این سئوال را از خودتان بپرسید: آیا باوردارید که برنگرانی خویش کنترل ندارید؟ و این باور چقدر باعث پریشانی و نگرانی شما می شود؟ اتفاقاً، اگرفکرمیکرده اید که شما تحت کنترل نگرانی بودید، احساس تان به آن درجه از بدی نبوده که فکر کنید نگرانی تحت کنترل شما قرار داشته . دراین مدل برتغییر ...

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

افراد نگران بطور معمول دارای الگوهای خاصی ازتفکر و رفتار هستند که ناخوئاسته و بصورت اتوماتیک باعث حفظ و نگهداری نگرانی می شوند. این الگوهای بقدری طبیعی بنظر می رسند که حتی خیلی از این افراد حاضر نیستند راجع به بیاندیشند و یا آنرا از ذهن و رفتارشان پاکسازی نمایند. در  مطالبی زیر سعی میکنیم شما را با این سیستم حفظ و نگهداری نگرانی آشنا می سازیم:   ??باورهای منفی درباره نگرانی   خیلی از افراد نگران نسبت به نگرانی خودشان افکار و باورهای منفی ...

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

  چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟   افراد نگران بطور معمول دارای الگوهای خاصی ازتفکر و رفتار هستند که ناخوئاسته و بصورت اتوماتیک باعث حفظ و نگهداری نگرانی می شوند. این الگوهای بقدری طبیعی بنظر می رسند که حتی خیلی از این افراد حاضر نیستند راجع به بیاندیشند و یا آنرا از ذهن و رفتارشان پاکسازی نمایند. در  مطالبی زیر سعی میکنیم شما را با این سیستم حفظ و نگهداری نگرانی آشنا می سازیم:   ✅الف) باورها ??باورهای منفی درباره نگرانی خیلی از افراد نگران نسبت ...