بعد ازیک فقدان،باورهای خود را از نو بیان کن!(۸)

بعد ازیک فقدان،باورهای خود را از نو بیان کن!(۸)

گام بیست وسوم: باورهایت را ازنو بیان کن      ?هرباوری راکه درگذشته مفید می دیدی یا به آن ایمان داشتی، ازنوبیان کن. ?این باورها اعم ازباورهای مذهبی،معنوی،روانشناختی،فلسفی یا علمی هستند و یقینا بیان کردن آن در این مرحله از زندگی تان، میتواند برای شما ازجذابیت و ارزشمندی مضاعفی برخوردارباشد. ?ازهرنوع معرفت ودانشی که آرامش بخش وراحتی بخش، اشتیاق آور یا تعالیبخش هستند، استفاده کنید. ?باورهایت را از نوکشف کن، برآنها تکیه بزن، ترقی بده، وازآنها لذت ببر.     یادت باشه فقدان هرچقدر عمیق تر باشد، پیام عمیقتری ...