شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند(۲)

شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند(۲)

«مفهوم «زنانه شدن» به معنای زنانه شدن در موقعیت پیشینی نیست، بلکه به نوعی به معنای درک عمیق موقعیت زنانه در رابطه هماهنگی است که با طبیعت داشته و دارد.» این ها را ناصر فکوهی انسان‌شناس، نویسنده و مترجم ایرانی می گوید. او دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدیر وبگاه انسان‌شناسی و فرهنگ و عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و ایران‌شناسی ‌است. فکوهی در این گفت و گو از مسائل زنان در جامعه ایرانی می گوید. شما در بسیاری از ...

شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند

شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند

  شهرهای ما برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند وضع زنان در ایران و راه‌های توانمندسازی شان شهرهای ما، برای جنسیت مذکر ساخته شده‌اند و فرض در آنها بر آن بوده است که زنان نباید حضور اجتماعی داشته باشند. از این‌رو زندگی روزمره و حضور زنان در شهر، اعم از حضور در محافل عمومی، خیابان و غیره و محافل خصوصی، مثلا مراکز خرید و سایر نقاط شهر همواره با نوعی فشار همراه است.  ناصر فکوهی انسان‌شناس، نویسنده و مترجم ایرانی است. وی همچنین دانشیار گروه ...