عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

[caption id="attachment_27477" align="aligncenter" width="348"] خود ارزیابی منفی عموماً درهنگام مواجه انسان با « موقعیت درمعرض خطر» ظاهر می شود[/caption] درمدل ۳، راجع به اینکه چگونه عزت نفس ضعیف وخاموش فعال میشود و خود را تا حد شدید حفظ میکند، بحث کردیم. هنگامی که با یک موقعیت خطر ساز مواجه می شویم، باور هسته ای منفی ما راجع به خودمان بطور خودکار فعال میگردد و به دونوع تفکر منفی منجر می شود: انتظارات سودار  و   خود ارزیابی منفی درمدل پیشین، ما راجع به نحوه ...

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(13)

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(13)

[caption id="attachment_28100" align="aligncenter" width="400"] من الان در چه وضعیت یا موقعیتی قرار دارم؟[/caption] ادامه برنامه به چالش کشیدن افکار مربوط به عزت نفس ضعیف: به چالش کشیدن انتظارات سودار، کاری نیست که شما بتوانید در ذهن تان انجام دهید، چون باعث اغتشاش و سردرگمی ذهنی خواهد شد. بهترین شیوه ثبت کردن و نوشتن اقدمات تان در یک دفتر می باشد. دفتری که ما اسم آنرا «دفتر ثبت تفکر» گذاشته ایم. این دفتر شامل کاربرگ های خاصی می باشد که باید طبق آموزش ها ...

عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

درمدل سوم راجع به چگونگی فعال شدن عزت نفس ضعیف ازحالت خاموش به فعال و تا رسیدن آن به قله شدت و فروزش شدید، ادامه می یابد، بحث کردیم، گفتیم وقتی با موقعیت خطرناکی مواجه می شویم یعنی درمعرض خطر واقع می شویم، باور هسته ای منفی که راجع به خودمان ذخیره کرده بودیم، فعال شده و به دو نوع طرز تفکر منفی منجر می شود. « انتظارات سودار » «خود ارزشیابی منفی» در مدل سوم راجع به هرکدام از این الگوهای فکری ...

عواملی که باعث حفظ عزت نفس ضعیف می شوند!(۱۰)

عواملی که باعث حفظ عزت نفس ضعیف می شوند!(۱۰)

[caption id="attachment_26145" align="aligncenter" width="400"] اگر قانون شما فقط تهدید شود، پاسخ شما میتواند از نوع «انتظار وقوع رخداد بد» باشد[/caption] ادامه مباحث مدل سوم: عزت نفس ضعیف چگونه حفظ می شود؟   دو عامل مهمی که در حفظ  و ماندگاری عزت نفس ضعیف شما نقش بازی میکنند، عبارتند از:   توقعات یا انتظارات سودار یا انحرافی اگر قانون شما فقط تهدید شود(یعنی هنوز شکسته نشده  است، ولی بنظر می رسد دریک لحظه ای این اتفاق بیفتد)، پاسخ شما میتواند از نوع «انتظار وقوع رخداد بد» باشد. ...