الگوهای تفکر بی فایده در اضطراب اجتماعی

الگوهای تفکر بی فایده در اضطراب اجتماعی

مبحث شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی مدل پنجم: الگوهای تفکر بی فایده یا شرطی شده در اضطراب اجتماعی هنگامی که شخصی با عاطفه ای بی فایده مثل افسردگی یا اضطراب مواجه میشود،مقدم برآن همیشه برخی داستانها(با خود حرف زدن ) وافکاربی فایده وجود دارد. اغلب برای یک چنین افکاروداستانهای ذهنی ما،یکسری الگوهایی وجود داردکه آنها را"سبک های تفکر بی فایده یا شرطی شده " می نامیم. نکته مهمی که ما موفق به شناسایی آن شده ایم، موضوع اتوماتیک و خودکار بودن این ...