بینی و بیماریهای آنرا بشناسیم

بینی و بیماریهای آنرا بشناسیم

سینوزیت: ممکن است شامل چرکی حاد و مزمن باشد: ۱-الف) سینوزیت چرکی حاد:اگر در مسیر تخلیه ترشحات سینوسها به بینی، مشکلی ایجاد شود و  مجرای سینوس ها به بینی بسته شود، باعث جمع شدن ترشحات بینی در سینوسها، شده و موجب ایجاد سینوزیت می شود علائم این بیماری شامل: احساس پربودن در بینی، سر درد و حساسیت و درد شدید در سینوس ها می باشد. درمان این بیماری شامل کاهش درد و کنترل عفونت توسط پزشک می باشد  در بعضی مواقع با قرار  ...