در برابر اعتراض مشتریان چگونه برخورد کنیم؟

در برابر اعتراض مشتریان چگونه برخورد کنیم؟

اعتراض برای هر مشتری حقی است که وجود دارد ولی این اعتراض می تواند بر اثر اشتباه ما و یا مشتری به وجود آمده باشد ، حال ما چند توصیه برای اینکه توان درک اعتراض ها را داشته باشید برایتان بازگو می کنیم. با ما باشید. اعتراض، برای بسیاری از مشتریان یک مکانیسم دفاعی است که باعث می شود از خرید اجتناب کنند. چرا؟ چون فکر می کنند تصمیم به خرید نشانه خطر است. خوب گوش کنید ببینید مشتریان چه می گویند. ...