مدلهای شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی

مدلهای شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی

برنامه معالجه اضطراب اجتماعی آیا از سخنرانی کردن برای یک جمع دچار اضطراب می شوید؟ آیا از حرف زدن درکلاس درس دانشگاه یا ارائه کنفرانس دچار هراس هستید؟ آیا برای پاسخ دادن به سئوال درکلاس درس مدرسه دچار ترس و اضطراب هستید؟ آیا برای ارائه گزارش در یک جلسه رسمی دچار مشکل می شوید و اضطراب و تپش قلب اجازه انجام وظیفه به شما نمیدهد؟ آیا برای  صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا غریبه مشکل دارید؟ آیا برای  صحبت کردن در مقابل بزرگ ترها ...

اضطراب اجتماعی- بخش نخست

اضطراب اجتماعی- بخش نخست

ترس از سخنرانی این جمله مشهور را همه ما آشنایی داریم که «انسان یک موجود اجتماعی است»،یعنی انسان در میان اجتماع و جمع، بطور واقعی و حقیقی ابعاد گوناگون و قابلیت های ذاتی اش آشکار می شود. اما درمورد برخی از مردم گریز ازجامعه و اجتماع سبب شده است که ارزش واقعی زندگی شاد و خوشبخت کمتر حس شود. ما انسان ها نیاز داریم که کسی ما را دوست بدارد و ما هم نسبت به دیگران ابراز محبت و عشق داشته ...