ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ انفعالی به انتقاد!(23)

ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ انفعالی به انتقاد!(23)

پاسخ منفعلانه به انتقاد متاسفانه درجوامعی که تربیت سرکوبگرانه انجام شده، بسیار رایج است. و اگر انفعال ما قابل ملاحظه و جدی باشد،دادن پاسخ خوب و مناسب به انتقاد، بسیار مشکل می شود؛ چون ذهن ما انباشته از واکنش شرطی شده و عادتهایی کهنه می باشدکه وقتی مورد انتقاد قرار میگیریم، از موقعیت فرارکنیم، پنهان شویم، احساسات مان جریحه دار شود، دچارپریشانی، ناراحتی و تنش جسمی و روانی بشویم. ممکن است تمایل داشته باشیم با هرانتقادی موافقت کنیم اعم از ...