شیوه های آموزش ادب و احترام به کودکان

شیوه های آموزش ادب و احترام به کودکان

اگر از مهارت های تربیتی مثل الگو بودن، آگاهی دادن، تشویق، گفتگو، حمایت به جا، تعیین چارچوب و پایبند بودن به آن استفاده کنید و یاد بگیرید خشم تان را به شکلی سالم تخلیه نمایید به خواسته ها و اهداف تان می رسید ۱۵ روش ایجاد روحیه ادب و احترام در کودک ۱ . در برخورد با فرزندتان و دیگران از لطفا و خیلی ممنون استفاده کنید. ۲ . وقتی کسی صحبت می کند ، تفاوتی نمی کند بچه باشد یا بزرگسال ، ...