برنامه شماره ۷۱۳ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۳ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۲۸ می ۲۰۱۸ ـ ۸ خرداد   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format         مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۱۹۷ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1197, Divan e Shams   اگر آتش است یارت، تو برو در او همی‌سوز به شبِ فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز تو مخالفت همی‌کش، تو موافقت همی‌کن چو لباسِ تو درانند، تو لباسِ وصل می‌دوز به موافقت بیابد تن و جان سماعِ جانی ز رباب و دفّ و ...

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۲۱ می ۲۰۱۸ ـ ۱ خرداد PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۸ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1628, Divan e Shams   دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم مستِ بخشایشِ او گشتم و جان بخشیدم جهتِ مُهرِ سلیمان همه تن موم شدم وز پیِ نور شدن مومِ مرا مالیدم رایِ(۱) او دیدم و رایِ کژِ خود افکندم نایِ او گشتم و هم بر لبِ او نالیدم او به ...

برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور

  برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۱۴ می ۲۰۱۸ ـ ۲۵ اردیبهشت PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format     مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۹۳۴ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2934, Divan e Shams گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی گفتی قرار یابم، خود بی‌قرار گشتی خِضرت چرا نخوانم، کآبِ حیات خوردی؟ پیشت چرا نمیرم، چون یارِ یار گشتی؟ گِردت چرا نگردم، چون خانه خدایی؟ پایت چرا نبوسم، چون پایدار گشتی؟ جامت چرا ننوشم، چون ساقیِ وجودی؟ نُقلَت چرا نچینیم، چون قندبار ...

برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۷ می ۲۰۱۸ ـ ۱۸ اردیبهشت   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۱۶۲۹, Divan e Shams دل چه خورده‌ست عجب دوش که من مَخمورم(۱)؟ یا نمکدانِ که دیده‌ست که من در شورم؟ هر چه امروز بریزم، شکنم، تاوان نیست هر چه امروز بگویم، بکنم، معذورم بوی جان هر نَفَسی از لبِ من می آید تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم گر نهی ...

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۱۱ اردیبهشت   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۱۶۲۲, Divan e Shams تو ز من مَلول گشتی، که من از تو ناشتابم(۱) صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم تو رئیسی و امیری، دم و پندِ کس نگیری صنما چه زود سیری؟ که ز سیریَت خرابم چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی؟ که نه سیخ سوزد ای ...

برنامه شماره ۷۰۷ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۷ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۱۶ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۲۸ فروردین PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۰۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۳۱۰۱, Divan e Shams کسی که باده خورَد بامداد زین ساقی خمارِ چشمِ خوشش بین و فهم کن باقی به ناشتاب، سعادت مرا رسید شتاب چنانکه کعبه بیاید به نزدِ آفاقی(۱) بیا، حیاتِ همه ساقیان بپیما زود شرابِ لعلِ خداییِّ خاصِ رَوّاقی(۲) هزار جامِ پر از زهر داده بود فراق رسید معدنِ تَریاق(۳) ...

برنامه شماره ۷۰۸ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۸ گنج حضور

  برنامه شماره ۷۰۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۴ اردیبهشت   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۵۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۳۰۵۸, Divan e Shams زبامداد درآورد دلبرم جامی به ناشتاب چشانید خام را خامی(۱) نه باده‌اش ز عَصیر(۲) و نه جامِ او ز زُجاج(۳) نه نُقلِ او چو خسیسان به قند و بادامی به بادِ باده مرا داد همچو کَه(۴) بر باد به آبِ گرم مرا کرد یار اِکرامی(۵) بسی نمودم سالوس(۶) ...

برنامه شماره ۷۰۶ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۶ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۹ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۲۱ فروردین PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۵۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۳۰۵۴, Divan e Shams منم که کار ندارم به غیرِ بی‌کاری دلم ز کارِ زمانه گرفت بیزاری ز خاکِ تیره ندیدم به غیرِ تاریکی ز پیرِ چرخ ندیدم به غیرِ مَکّاری فرو گذاشته‌ای شستِ دل درین دریا نه ماهیی بگرفتی، نه دست می‌داری تو را چه شصت و چه هفتاد، چون نخواهی ...

برنامه شماره ۷۰۵ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۵ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۲ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۱۴ فروردین     PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۴۶۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۲۴۶۴, Divan e Shams هر طربی که در جهان گشت ندیمِ کِهتَری(۱) می‌برمد ازو دلم، چون دلِ تو ز مَقذَری(۲) هر هنری و هر رهی کان برسد به ابلهی نیست به پیشِ همّتم زو طربی و مفخری گر شِکَرست عسکری(۳)، چون برسد به هر دهن زو نخورد شِکَرلبی، فر ندهد به ...

برنامه شماره ۷۰۴ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۴ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۲۶ مارس ۲۰۱۸ ـ ۶ فروردین   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۸۵۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2855, Divan e Shams هله ای دلی که خفته، تو به زیرِ ظِلِّ(۱) مایی شب و روز در نمازی، به حقیقت و غزایی مَهِ بَدر نور بارد، سگِ کوی بانگ دارد ز برای بانگِ هر سگ، مگذار روشنایی به نمازِ نان بِرُسته(۲)، جزِ نان دگر چه خواهد؟ دلِ همچو بَحر باید، که گُهَر کند گدایی اگر آن میی ...