۵ مرحله زندگی در لحظه حال

psy0783456930457878968455

۵ مرحله زندگی در لحظه حال

بدرستی در همین لحظه زندگی کنید.

آیا هم اکنون فقط مشغول خواندن این سطور هستید؟ افکار شما الان کجاست؟ دستان تان چطور؟ آیا زمان را حس میکنید؟ شما درحال مطالعه هستید. یعنی اینکه ….فقط میخوانید.

نبودن درلحظه حال و هم اکنون کار آسانی است. فقط کافیست مختصری بدهکاری داشته باشید، بچه تان را به مهد کودک سپرده باشید، پزشک تان راجع به وجود یک مشکل یا بیماری به شما هشدار داده باشد، یا باید گزارشی را برای مسئول اداره تان تهیه کنید، کتابی را قرار است بخوانید، والدین از دست فرزندان می رنجند، نوجوانی سربه هوا دارند، عشاقی را سرشان گرم کار و تحصیل است و کمتر همدیگر را ملاقات میکنند، همه اینها که گفتم و بیشمار موارد دیگر چیزهایی می باشند که یا متعلق به گذشته هستند یا متعلق به آینده! درست به همین دلیل اصلاً تعجب ندارد که که زمان حال یا اکنون اینقدر  مسئله و بغرنج بنظر برسد. اما درهرحال آنطور که شما باور کرده اید، لحظه حال اصلاً امر پیچیده و عجیب و غریب نیست.

شاهد و ناظر باشید. آگاهی و هوشیاری نسبت به آنچه هم اکنون انجام میدهیم، دقیقاً همان کاری که اکنون انجامش هستید، در لحظه لحظه ها قرار داشتن و آگاه بودن به آن. نگاه می کنید یعنی ناظر و شاهد هستید، به آن یک اسم میدهید و از اتفاق لحظه اکنون فاصله می گیرید.بی درنگ، لحظه اکنون، اکنون، اکنون… هنگامی که ما به “اکنون” چسبیده ایم، بجای اینکه سعی کنیم آگاهی خود را به سوی آن بکشانیم و ببریم و بگذاریم که عبور کند، ما در درون زمان درحال عبور و گذر سفر میکنیم. ما مسافر قطار زمان هستیم. زمان واقعی و طبیعی نه گذشته دارد و نه آینده. اما زمان قراردادی و تقویمی شاید چنین چیزی مرسوم و معمول شده باشد.

مربی بزرگ زن (zen) ژاپنی بنام توکوان دریکی از اثارش نوشته است ذهن نمی تواند بر روی یک چیز بنشنید و قرار یابد- در این حالت او یک رقیب یا یک فن یا یک وضعیت می شود- چونکه ذهن خودش بوسیله آن چیز به تله می افتد و ما، به این ترتیب، بوسیله تله در تله می افتیم. ذهن باید شبیه نفس کشیدن درجریان باشد اگر ما دائماً پایدار باشیم و برلحظه اکنون پافشاری نمائیم و خود را در گذشته یا بخاطر پیش بینی آینده در رنج و الم نیاندازیم.

بگذارید راحت باشد- بسیار شبیه نفس کشیدن، یا درگیر شدن هوشیاری ناظر چنانکه تکنیک های خرد به آن اشاره دارد، هرآنچه که در لحظه نیست بگذار برود. در اینجا باش، درست همین حالا، و لحظه بعد.

مفهوم نیروانا اغلب بعنوان یک تجربه آرامش عمیق و و کسب خوشی و سعادت، بدفهمیده شده. این چیزیست که از نیروانا حاصل می شود. نیروانا خودش را به چیزی که خیلی شبیه است تبدیل میکند نه با “هل دادن” و نه با “کشیدن”. در این رهایی است که نیروانا رهایی می آورد، که آرامش عمیق را عرضه میکند و سعادت را کسب میکند. سفر نور- آنچه ما در آن لحظه نیاز نداریم نقشه نکشیدن است.

به نفس کشیدن برگردید.هنگامی که جهان یا افکار شما مجدداً دخالت می کنند، خیلی ساده به نفس کشیدن برگردید. بطور عمیق نفس را به درون بکشید و سپس آنرا بیرون بدهیدبدون اینکه خود را در قلاب افکار گذشته و اضطراب آینده گرفتار کنید. ثبت در تنفس میتواند ثبات حضور را برای ما ایجاد نماید اگرحاضر بودن را انتخاب کنیم.

فعل حضور داشتن در حقیقت، درمان کردن بدون درمان می باشد.سکوت در اینجا بواسطه کنش(نفس کشیدن، توجه و هوشیاری، تماشا و ناظر بودن، دم و بازدم) حاصل می شود. این چرخه ساده میتواند الگوی و شیوه تجربه جهان بوسیله ما را، دگرگون سازد.

منبع

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!