یکی از علل تعلل ورزی،تخلیه انرژی می باشد-بخش چهارم

?علل و فاکتورهای تعلل ورزی کردن?

procrastination-006757654098

?ترس از عدم قطعیت یا سرانجام
بیشتر مردم سعی میکنند کارهایی را انجام بدهند که عادت کرده اند، و از قدم گذاشتن در راهی که افق هایش کاملاً واضح و روشن نباشد ترس دارند. به هرکاری که اقدام میکنند همه چیز شفاف و روشن بدون هیچگونه ابهام باید باشد.اساساً از عدم قطعیت هراس دارند.

آنها نیاز دارند هر آنچه قصد انجامش را به سر دارند خیلی دقیق و معلوم باشد واگر با ابهام یا نقطه کوری مواجه باشند به تعلل ورزی و اهمال کاری پناه می برند بعنوان روشی برای مهیا ساختن خودشان به بدترین اتفاقی که میتواند واقع شود.

این تیپ افراد ممکن است برای خودشان دارای  قواعد و مقرراتی ازاین نوع باشند.”من باید مطمئن شوم”،یا”من باید برای بدترین حالت آمادگی داشته باشم”. یا پیش فرضی  نظیر،“اگر دست به کار شوم،بعداً با اتفاق ناجوری درگیر خواهم شد” یا “دست به کاری نزدن خیلی بهترازخطرکردن است.”

????

مغز را یافته‌ام پوست نخواهم خایید        ایمنی یافته‌ام سوی خطر می نروم- مولوی

????

در زندگی روزمره خیلی سخت است که انسان بتواند راجع به هرکاری و اقدامی که میخواهد انجام دهد اطمینان ۱۰۰% بدست آورد.

درهنگام پذیرش و بعهده گرفتن کار و وظیفه ای خاص مثل تصمیم گیری کردن، چکاب سلامتی، درگیرشدن در یک رابطه  مسئله ساز، همیشه عدم قطعیت در آن نهفته است.

افرادی که همیشه دنبال قطعیت  هستند تا کاری را انجام دهند، وقتی ناچار به کاری بشوند خیلی احساس اضطراب، نگرانی و ترس خواهند داشت و از تعلل ورزی و اهمال کاری کردن بعنوان شیوه ای برای برطرف کردن ترس شان استفاده می کنند،

آنها با زمین گذاشتن کار یا فعالیتی که شاید به تبعات نامعلومی ختم  شود به خودشان راحتی و آسایش می خرند.

تعلل ورزی و اهمال کاری  در این سبک و سیاق برایشان اطمینان میدهد که تا مدت زمان مشخصی هیچ تغییری واقع نمی شود، و چون چیزی تغییر نمی کند، بنابراین هیچ حادثه شوم و بدیمنی هم حداقل در مدت معینی پیش نخواهد آمد.

درنتیجه موقتاً اطمینان بیشتری پیدا میکنند.

گاهی  « ترس از موفقیت» در لباسی مبدل و پنهانی افراد مجبور به تعلل ورزی میکند.مثلا پیش خود فکر میکنند؛ “اگر موفق شوم، بعداً همه چیز عوض میشه، واگر همه چیز بدتر بشه … اونوقت چکارکنم؟”

procrastination-006757652132

☹️اعتماد بنفس ضعیف

برخی ازمردم بطور کلی خیلی کم بخودشان فکرمیکنند. یعنی به همه چیز این عالم فکر میکنند به جز خودشان.

در سایه این غفلت، به توانمندیهایشان تردید دارند، و فاقد اعتماد بنفسی هستند که آنها را قادر بسازد ازعهده وظایف شان بر بیایند.

این تیپ افراد ممکن است دارای قواعدی از این نوع باشند که “ من نمیتوانم کاری بکنم چونکه آدم بی عرضه ای هستم” و همچنین  پیشفرضی اینگونه داشته باشند که ”اگر دست به این کار بزنم، بی لیاقتی خود را نشان خواهم داد”.

برای این تیپ افراد، هنگامی که با وظیفه ای مواجه می شوند مثلاً به عهده گرفتن مسئولیت های جدید، شروع کردن یک دوره آموزشی تازه یا یک کار ذوقی و هنری که مستلزم  اندکی اعتماد بنفس می باشد، چون فاقد خود باوری هستند به احساس نومیدی و افسردگی می انجامد.

ممکن است از تعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان شیوه ای جهت پرهیز از آشکار شدن عیب و ضعف شان، استفاده کنند.

به این ترتیب با تنبلی و کاهلی و دست کشیدن از کار و وظیفه، می خواهند بی عرضه و بی کفایت بودن شان که قبلاً در ذهن شان آنرا پذیرفته اند، دوری کنندو خودشان را به چالش نکشند.

❄️☄تخلیه انرژی

برخی افراد بنظرشان قابلیت مواجه شدن با روزهای سخت زندگی را ندارند، فقط تحت شرایط و مقتضیات خاص توانایی کار و تلاش برای دست یابی به اهدافشان را دارند.

برخی از شرایطی که انرژی کار و فعالیت ندارند، عبارتند از:

✳️وقتی که دچار استرس باشندانرژی کارندارند  چرا که  با مقدار زیادی تقاضای رقابت در زندگی مواجه می شوند؛

✳️هنگامی که از نظر جسمی و ذهنی خسته هستند؛

✳️هنگامی که انگیزش آنان پائین است و ذوق و شوقی برای انجام کارها ندارند؛

✳️یا هنگامی که دلتنگی و افسردگی دارند وفاقد روحیه برای به انجام رساندن کارها می باشند.

این افراد قواعد مشابه این را دارند “هنگامی تحت فشارواسترس هستم/ خستگی دارم/ بی انگیزه ام/ افسرده ام نمیتوانم کاری انجام بدهم”.

و پیش فرضی مشابه این درذهن می پروردند:“ اگر درموقعی که دچار استرس/ خستگی/ بی انگیزگی/ افسردگی هستم کاری را انجام بدهم، به بدترین وجه آن را انجام خواهم داد.”

?بنظر این افراد هنگامی که آنها با فقدان انرژی مواجه هستند اگرکار و وظیفه ای بعهده بگیرند،احساس خستگی خواهند کرد واحتمالاً نومید و درمانده نیزهستند چونکه معتقدند نمی توانند کاری انجام بدهند.

⚡️سپس ازتعلل ورزی و اهمال کاری بعنوان شیوه ای برای بازیابی انرژی ورهایی ازخستگی  استفاده کنند، با این فکر که اگر من استراحت کنم بجای کار کردن، کارها بهترانجام خواهندشد.

ادامه دارد…

تبعات و پیامد های تعلل ورزی کردن-بخش پنجم

 

قواعد ومقرراتی که علت بوجود آمدن تعلل ورزی می شوند- بخش سوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!