یارب بریز شهد عبادت به کام ما

dini2934875928347592837498208924

 

۲۰۱۵۸۲۰۲۳۴۷۵۴۷۰a.gif

 

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

حالیا خانه برانداز دل و دین من است

تا در آغوش که میخسبد و همخانه کیست

باده لعل لبش کز لب من دور مباد

راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد

که دل نازک او مایل افسانه کیست

یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین

در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو

زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست

 

tarh35069384569083045681136002

یارب بریز شهد عبادت به کام ما

ما را زما مگیر به وقت قیام ما

tarh35069384569083045681136002

تکبیر چون کنیم مجال سوی مده

در دیده بصیرت والا مقام ما

tarh35069384569083045681136002

ابلیس را به بسمله، بسمل کن و بریز

زامّ الکتاب جام طهوری به کام ما

tarh35069384569083045681136002

وقت رکوع مستی ما را زیاده کن

درسجده‌ساز، ذروه اعلی مقام ما

tarh35069384569083045681136002

وقت قنوت، ذرّه‌ای از ما به ماممان

خود گوی و خود شنو ز لب ما پیام ما

tarh35069384569083045681136002

در لجّه شهود شهادت غریق کن

زا ما بگیر مایی ما در سلام ما

dini2934875928347592837498208921

هستی ز هر تمام،‌ خدایا تمامتر

شاید اگر تمام کنی ناتمام ما

tarh35069384569083045681136002

فیض است و ذوق بندگی و عشق و معرفت

خالی مباد یک دم از این شهد کام ما

tarh35069384569083045681136002

یارب تهی مکن زمی عشق جام ما
از معرفت بریز شرابی به کام ما

tarh35069384569083045681136002

از بهر بندگیت به دنیا فتاده‌ایم

ای بند گیت دانه ودنیات دام ما

tarh35069384569083045681136002

چون بندگی نباشد از زندگی چه سود؟

از باده چون تهی است، چه حاصل ز جام ما؟

tarh35069384569083045681136002

با تو حلال و بی تو رام است عیشها

یارب حلال ساز به لطفت حرام ما

tarh35069384569083045681136002

این جام دل که بهر شراب محبّت است

بشکست نارسیده شرابی به کام ما

tarh35069384569083045681136002

رفتیم ناچشیده شرابی ز جام عشق

در حسرت شراب تو شد خاک، جام ما

tarh35069384569083045681136002

ازصدق بندگیت به دل دانه‌ای فکن

شاید که عشق و معرفت آید به دام ما

tarh35069384569083045681136002

بی‌صدق بندگی، نرسد معرفت به کام

بی‌ذوق معرفت، نشود عشق حرام ما

tarh35069384569083045681136002

از بندگی به معرفت و معرفت به عشق

دل می‌نواز تا که شود پخته خام ما

منبع:andisheqom.com

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!