گام های معالجه افسردگی:داروهای ضد افسردگی(15)

دوز داروی ضد افسردگی

گام چهل و يكم: داروهاي ضد افسردگي

تقريباً  دوازده نوع داروي ضد افسردگي وجود دارد{این میزان دارو مربوط به زمان تالیف می باشد} كه شما ميتوانيد با توصيه پزشكتان، آنها را انتخاب كنيد. همانگونه كه قبلاً ذكرشد، هيچ كدام از اين داروها اعتيادآورنيستند. عموماً داروهاي ايمني ميباشند، بشرطي كه مطابق نسخه پزشك مصرف شوند.

هرچند انواع گوناگون داروهاي ضد افسردگي، به شيوه هاي مختلفي تاثيرگذارهستند، درمجموع تاثيرات مشابهي هم دارند مانند: ايجاد تعادل درانتقال دهنده هاي عصبي داخل مغز.

به اين ترتيب تمامي اين داروها،هارموني يا هماهنگي طبيعي و اوليه را به كاركرد مغز برميگردانند.

داروهاي ضد افسردگي  بتدريج ودرطول زمان تاثيرگذارهستند، هرچند برخي افراد درطول چند روز متوجه آثاربهبودی ميشوند، اما عمدتاً هفته ها طول ميكشد تا حداكثر ثمرات دارواحساس شود. نقطه كليدي درطول دوره معالجه، داشتن شكيبايي و استمرار جريان مداواست.

برخي بيماران پس ازچند روزيا چند هفته به اين تصميم مي رسند كه “اين دارو درمن كارساز نيست،” و جريان مداوا را قطع ميكنند، وبرخي ازبيماران نيزتاثيرات جانبي را تجربه ميكنند، اما در بيان آن به پزشك خودكوتاهي مي ورزند واقدام به قطع جريان مداوا ميكنند، كه بديهيست درهردوحالت، اقدام خطايي صورت ميگيرد.

درمورد همه تاثيرات، مخصوصاً مشكلات پيش آمده،  باپزشك خودگفتگو ومذاكره كنيد. اگر مشكل بطورخاصي آزاردهنده است، فوراً با پزشك تماس بگيريد. منتظرنمانيدكه جلسه معالجه بعدي فرا برسد. دكترشما ممكن است ضد افسردگي متفاوتي تجويز كند. درهرحال، اگرپزشك شما به تداوم مصرف داروهاي پيشين مجدداً تاكيد داشتند، لطفاً همان كار را انجام دهيد. عمده تاثيرات جانبي دردو يا سه هفته خود را نشان ميدهند، يا هنگامي كه با نتايج مثبت معالجه مقايسه شوند، بهرحال، آثار جانبي دربيشتر اوقات خيلي جزيي هستند.

 

تجربيات جسمي بشرباگرانشي نيرومند  در راستاي “اميد”  امتداد مي يابند.

به همين دليل اميد بيماران، سلاح پنهان پزشكان است. آنها عناصرپنهان درهرنسخه پزشكي هستند.

نورمن كوسينس

 

 

گام چهل ودوم: تاثيرات جانبي

بيشتركساني كه ازداروهاي ضدافسردگي استفاده ميكنند، شايد حتي بصورت اندك تاثيرات جانبي آنرا تجربه كرده باشند. وكاملاً طبيعي است كه اين نوع معالجه، بالاجبارباتاثيرات جانبي خفيف توام باشد، اين حالت مخصوصاً درمورد داروهاي ضد افسردگي هاي جديد مثل، پروزاك، پكسيل، زولافت و افكژور، بيشترنمود پيدا ميكند.

البته دراين خصوص پزشك تان شما را پيشاپيش ازعوارض جانبي اين داروها مطلع كرده و راهنمايي هاي لازم را انجام خواهد داد.

همانطوركه قبلاً هم ذكرشد، بيشترين تاثيرات جانبي داروهاي ضد افسردگي،درطول دو يا سه هفته  ظاهر ميشود.

بندرت اتفاق مي افتد كه تاثيرات جانبي به مداواي پزشكي منجرشود. درچنين صورتي اگرنيازبه تغييرپيش آمد، با شجاعت آنرا بپذيريد.

ممكن است داروهاي ضد افسردگي متعدد با تاثير برابرو بدون تاثيرات جانبي هم موجود باشد، موضوع حائزاهميت اين است معالجه خودتان يا دوزدارو را به تشخيص خود تغييرندهيد، حتماً بااطلاع  پزشك تان باشد.

قبل ازآنكه با پزشك خود مشورت نماييد، ازمصرف داروهاي اضافي براي معالجه افسردگي خود داري كنيد؛ خواه اين مصرف اضافي ازروي تفنن باشد ويا نسخه يك پزشك ديگر. داروهاي زيادي وجود دارند كه وقتي به تنهايي مصرف شوند، هيچ خطري ندارند، ولي وقتي همزمان با داروهاي ضد افسردگي مصرف شوند، ممكن است بسيارخطرناك و حتي مرگ آور باشند.  هميشه پزشك خود را درجريان مصرف داروهاي ديگر قراردهيد.

حتي برخي تاثيرات جانبي ازنوع تداخل دارويي، ممكن است خطر افسردگي را بيشترسازند.

 

نحوه وكيفيت  بدست آوردن خوشبختي،  حفظ كردن آن، و بازيافتنش،

درحقيقت براي اكثر انسان ها درتمامي اعصار، محرك پنهان

براي انجام هركاري و تمايل به تحمل هرچيزي، بوده است.

ويليام جيمز

 

داروی پروزاک

چهل و سوم: دارو با دوز صحيح

بعلت وجود تاخيردرفاصله زماني  شروع  به مصرف داروهاي ضد افسردگي ها و مشاهده نتايج عيني، ممكن است دراين مدت پزشك شما و خودشما براي تجويز داروي بهتر و دوزآن به توافق برسيد. دراين فرايند صبور باشيد. درجريان فازآغازين معالجه، ممكن است نيازمند مشاوره هاي مكرربا پزشك تان باشيد.

افراد بطور متفاوتي به داروهاي ضد افسردگي خاص واكنش نشان ميدهند. شخصي ممكن است ضد افسردگي  نوع الف را فوق العاده موثر بداند، درحاليكه شخص ديگر همان دارو را بي تاثير ارزيابي نمايد. درعينحال، شخص ديگري احتمالاً عملكرد ضد افسردگي داروي نوع ب را معجزه آسا تلقي كند، درحاليكه نظرش درخصوص نوع الف  اين باشد كه جهت جبران نواقص وكمبود نوع ب مفيد است.

حقيقت درمورد تاثيرات جانبي يكسان است. ضد افسردگي الف ممكن است عالي عمل كند، اما تاثيرجانبي ناگوارداشته باشد، درحاليكه داروي ب ممكن است به همان خوبي عمل كند درحاليكه هيچ تاثير جانبي هم نداشته باشد.

گرچه ممكن است مدتي وقت لازم باشد تا شما و پزشك تان  به داروي ضد افسردگي خاص و مقدار دوز آن كه بهترين كارايي را براي شما دارد، دست يابيد، اما اين صبوري ارزش عملي دارد.

 

بدست آوردن يك لحظه سلامتي لذتبخش،  خيلي طول ميكشد.

كاريه فيشر

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!