گام های معالجه افسردگی : ابتدا خود را معالجه کن(۲۱)

مسئولیت پذیری

واکنش درونی شما نسبت به اتفاق، اساس مسئولیت پذیری است.

کام پنجاه و نه: ابتدا خود را معالجه کن

به هرمیزان که خودت را بشناسی، همانقدر نیز دیگران را خواهی شناخت. هرچقدر بیشتر در باره افسردگی شناخت کسب کنی – ومخصوصا هنگامی که افسردگی شروع به ازبین رفتن میکند- احتمالا خواهی فهمید که افراد بسیاری به درمان افسردگی شان نیاز دارند

یکی از زرنگ ترین افراد در گریز از معالجه،همان کسی است که به فکر معالجه دیگران است. پس ابتدا خودتانرا درمان کنید.

چند ماه اولیه معالجه افسردگی زمان مهمی است. هرچه بیشتردرفرایند فعالیت های درمانی جدی ترعمل کنی، معالجه کیفیت بهتری پیدا میکند. شناسایی عادت های منفی، رشد و پرورش مهارتهای جدید، وبرخورداربودن ازلذت معالجه، شاید برای اولین مرتبه درزندگیتان، میتواند نشاط بخش و تخلیه کننده باشد. انرژی خودت را نظارت کن؛ آنرا برای خودت کنار بگذار.

آیا این خود پسندبودن است؟ یقیناً. خود خواهی است. شما درحال وقت گذاشتن برای خودت هستی. برخی معتقدند افسردگی ازیک«خود»فقیروضعیف ناشی میشود؛ یک نوع موجودیت درونی که بدرستی تغذیه نگشته است. خودت را تغذیه کن. بهترین باغبان خویشتن باش. درآن هنگام که مشغول اندیشیدن به خودت بعنوان بهترین باغبان هستی، درآنجا حضور داشته باش و تماشا کن.

هنگامی که بطورکامل معالجه شدی، نوبت معالجه دیگران رسیده، اکنون میتوانی به آنان کمک کنی.

 

چگونه میتوانی به برادرخود بگویی اجازه بده خس را ازچشمانت بیرون بیاورم، درحالیکه خاشاک چشمان خودت راازبینایی انداخته؟ اگرخلاف این عمل کردی، ریا کار هستی. اول خاشاک چشمان خودبیرون بیار، بعداً وقتی با شفافیت قادربه دیدن شدی، ازچشمان برادرت، خاشاک را بیرون خواهی کشید.
انجیل متی

 

 

گام شصت: هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند شما را افسرده کند، مگر اینکه خودتان اجازه بدهید

 

انسانها بوسیله اشیاء آشفته نمی شوند بلکه
بواسطه طرزنگاهشان به اشیاء آشفته و ناراحت میشوند.
اپیکتتوس

 

درهمینجا مخالفت کردن و ستیزه با اکنون و اتفاق آنرا کنار بگذار. بادقت هرچه بیشتردر همینجا ازسرزنش کردن وعیب جویی راجع به خودت و دیگران دست بکش!
شما، و فقط خودشما، قابلیت افسرده ساختن خودت را داری. الینور روزولت نوشته “هیچ کس نمیتواند درشما احساس حقارت وفرومایگی را بوجود آورد، مگربا موافقت خودشما.”

با مختصری آسیب وجراحت جسمی، همه رخدادهای جهان بیرون وآدم های داخل آن، شما را افسرده می سازند، میدانید چرا؟ این افسردگی شما بخاطر اقداماتی نیست که آنها انجام داده اند، بلکه فقط بدلیل تفکرات واحساسات منفی شما نسبت به آنهاست.

بنیان مسئولیت پذیری شخصی بر عملکرد دیگران یا موقعیت ها و اتفاقاتی که بر شما واقع می شود، استوار نیست، بلکه واکنش درونی شما نسبت به اتفاق، اساس مسئولیت پذیری است.

واکنش های فوری و شرطی شده شما که خیلی از مواقع بطور اتوماتیک، انجام می شود، اساس احساس تیره بختی و رنج شماست. اگر واکنش ها را کنار بگذارید و برای فقط و فقط چند لحظه در مقابل اتفاقات تسلیم و پذیرش داشته باشید، بدنبالش نیروی عجیب و شگفت انگیز آرامش به کل وجود شما جاری خواهید کرد.
و سپس تولد جدیدی را تجربه خواهید کرد.

بکاربستن این توانمندی آگاهانه و هوشیارانه یک شیوه پاسخ استادانه‌، خردمندانه و از پایگاه قدرت و خودکنترلی می باشد،‌ نه از روی خشم و پرخاش حیوانی.
بیشتر مردم آنقدر در ذهن شان مشغول ساختن سناریوها و داستان های عجیب و غریب و البته غیر واقعی و خیالی از اعمال وکردار دیگران هستند که نتیجه چنین غلتیدن در درون افکار، بجز احساسات و هیجانات بد، کینه و نفرت، و ناراحتی های دائمی چیزی نیست.

پروفسور جان کنث گالبرایث، میگوید(John Kenneth Galbraith)،” اگر خواستید بین دو گزینه الف) باید تلاش کنید ذهن وفکر یک شخص دیگر را عوض کنید ب) یا هیچ کاری به کار او نداشته باشید، لازم است بدانید هر فردی با تمام وجود درگیر اثبات درستی فکرش می باشد.»

همچنین دکترفرانکل Viktor Frankl بربر مسئولیت آگاهانه و هوشیارانه ما در قبال اتفاقات انگشت میگذارد.«آزادی انتخابی است.جستجوی انسان برای معناداری است. تونیزازهمین آزادی برخورداری. همیشه نمیتوانی چیزی که برتوواقع میشود را انتخاب کنی، اما همیشه واکنش به آنرا میتوانی انتخاب کنی. واکنش منفی نشان دادن به اتفاقات در یک موقعیت خاص«مقتضای شما»نیست. هرچند ممکن است شما صاحب عادت های بدی باشید که بنادرست«جریان دارند». اما همیشه میتوان عادت های کهنه و قدیمی را درهم شکست وعادت های تازه را بعنوان جایگزین فراگرفت و تمرین کرد.»

 

نهایت آزادی بشر در برگزیدن گرایش فردی تحت شرایط قطعی و مسلم آن است که:‌شیوه مخصوص خودت را دنبال کنی.
ویکتور فرانکل
Viktor Frankl

ادامه دارد….

 

گام های معالجه افسردگی : عقب بکش و خودت را تماشا کن(۲۰)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!